Om Aurstad

Aurstadkonsernet består av morselskapet Aurstad AS som eig 100% av selskapa K A Aurstad AS og Volda Ørsta Pukkverk AS (sjå skisse under). Volda Ørsta Pukkverk AS leiger alle sine tenester med K A Aurstad AS. Alle tilsette er tilsette i K A Aurstad AS.

Administrerande direktør for K A Aurstad AS er Jo Stian Tverberg. K A Aurstad AS har ca 200 tilsette og hadde ei omsetning i 2014 på MNOK 573.

Hovudkontoret og verkstaden ligg ved flyplassen i Ørsta Kommune.

Marknadsområdet har historisk sett vore i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I 2013 tok vi eit større oppdrag i Hordaland og i 2014 starta vi på utbygginga av E6 i Oppland.

Vår strategi er at vi skal vere hovudentreprenør på dei prosjekta vi arbeider med, men det hender at vi tek på oss underentrepriser på tunnelarbeid.

Vi byggjer infrastruktur, dvs vegar og tunnelar, flyplassar, kraftanlegg og kommunaltekniske anlegg. Vi er største maskinentreprenørselskapet mellom Trondheim og Bergen.

For å kunne gjennomføre store og kompliserte utbyggingsprosjekt, fordrar det motiverte og kompetente fagfolk innan fleire fagfelt for å få til ei god prosjektstyring. I tillegg er det selskapet sin strategi at vi skal ha ein moderne maskinpark og vere tidleg ute med å ta i bruk ny teknologi. Vi skal vere innovative og løysingsorienterte. Selskapet vart starta på ein innovasjon og denne tankegangen ønskjer vi å ta med oss vidare.

Selskapsstruktur