Lorem

Ny profil og nettstad

Publisert 09.12.2013


<p>Dei siste 6 månadane har vi i Aurstad jobba mot ny visuell profil, logo og nettstad. Vi aukar no fokuset på merkevarebygging i Aurstad, og vi vert meir aktive også på digitale flater.</p>
<p>Dei siste åra har vi i Aurstad opplevd ei svært stor auke i omsetning og tilsette. Vi tel i dag 164 menneskjer i vår arbeidsstokk, og vi har store prosjekt gåande på nordvestlandet.<br /> Det har lenge vore aktuelt for oss å endre nettstaden vår, og med veksten som vi opplev, stiller omverda større krav til korleis vi handterar merkevara vår. Før sommaren starta vi dette arbeidet saman med byrået Racer, samstundes som vi satte i gang andre prosessar knytta til identiteten vår òg.<br /> <br /> Undersøkingar viste at vi internt var klare for ei namn endring, då storparten brukar Aurstad som namn på selskapet. Det er enklare å bruke, særleg med tanke på den digitale kvardagen der vi no vel å bygge merkevara Aurstad i større grad enn før.<br /> Vi har òg fått ny visuell profil. Den nye profilen tek godt vare på historia til selskapet, og vi fatt på implementeringa av denne profilen gradevis ut over 2014. <br /> <br /> Du finn oss også på sosiale medium som Facebook, LinkedIn og Instagram, så følg oss gjerne der for å verte oppdatert på kvardagen i Aurstad.<br /> <br />  </p>