Leverandørar

Aurstad ynskjer å gjennomføre eit effektivt og ansvarleg innkjøps- og innleige arbeid. For å få til dette er det avgjerande at våre verdiar og krav vidareførast til våre underentreprenørar og leverandørar. På denne sida finn du informasjon og grunnleggande krav som må oppfyllast for å vere samarbeidspartnar for Aurstad.

Nedanfor er det lista opp fleire dokument for bruk av leverandørar.

DOKUMENTER

Standardvilkår underentreprise: Dette dokumentet er vedlegg til, og gjeld saman med det som er prosjektspesifikt bestemt i avtaledokumentet.

Standardvilkår innkjøp og innleige: Desse vilkåra gjeld for alle bestillingar og avtalar om leveransar til Aurstad AS og tilhøyrande dotterselskap.

Leverandørerklæring: Dokumentet stadfestar at verksemda arbeidar systematisk med HMS.

Etiske retningsliner: Aurstad sine etiske retningsliner har til formål å angje rammer for kva som er akseptabel forretningsdrift, og for korleis dei tilsette skal opptre internt og eksternt mot andre entreprenørar, byggherrar eller andre samarbeidspartnarar.