HMS

Aurstad har som mål å vere ein trygg og sikker arbeidsplass for alle sine tilsette. Fokus på sikkerheit, helse og eit godt arbeidsmiljø er difor svært viktig for verksemda.

Vi har 0-visjon på ulykker.

Vi skal søke å gjennomføre oppdraga våre utan skadar på medarbeidarane. Sikkerheit skal ha høg prioritet.

Dette oppnår vi gjennom

  • å risikovurdere arbeidsoppgåvene før start
  • å arbeide i tråd med interne rutinar og eksterne krav
  • å ha generelt fokus på sikkerheit og orden
  • å bruke tilstrekkeleg og hensiktsmessig verneutstyr
  • å ha godt vedlikehald på utstyr og maskiner
  • å bry oss om kvarandre

Alle tilsette på prosjekta våre skal vere kjende med risikovurderingane som er gjort og etterleve tiltaka som er slutta for å minimere farane ved arbeidet.