Generell HMS

Grunngjeving for selskapet sitt HMS-system

Aurstad nyttar som basis eit nettbasert HMS-system frå Maskinentreprenørenes forbund (MEF). Systemet er skreddarsydd for bedrifter som arbeider innan bygg og anlegg.
Vi plukkar ut relevante dokument frå systemet, samt lastar opp andre aktuelle dokument, slik at dokumenta vert tilpassa det aktuelle prosjektet.

Alle som jobbar i Aurstad skal ha ein trygg og god arbeidsplass.

Kva har vi av HMS-tiltak for at vi som jobbar i Aurstad skal trivst og ha det bra?

 • Alle som jobbar i Aurstad skal ha ein trygg og god arbeidsplass
 • HMS har vår høgaste prioritet.
 • Mennesket er den viktigaste ressursen i arbeidslivet, og ei god helse er det største aktivum eit menneske har
 • Jobbar for lavt sjukefråver, som igjen indikerer ein trygg arbeidsplass med trivsel
 • Jobbar for å ha ein personalpolitikk som interesserer for rekruttering. Her i bedrifta skal du verte sett, her skal du trivast og gle deg til arbeid i eit triveleg felleskap.
 • Alle tilsette har si oppdaterte dagbok med HMS-dokumentasjon og rutinar for selskapet.
 • Jobbar for positiv omtale i nærmiljøet, ved å utføre sikker køyring der vi ferdast og vere med som sponsor i lokalt idretts- og kulturliv.
 • Intern og ekstern kursing av tilsette.
 • 5 tillitsmenn.
 • Hovudverneombod og 21 verneombod.
 • Arbeidsmiljøutval ( AMU). Møte kvar tredje månad. Fast agenda er gjennomgang av alle nestenulukker, uønska hendingar og eventuelle skadar sidan førre AMU møte.
 • Oppdatert bil- og maskinpark. Er langt framme i den teknologiske utviklinga når det gjeld ergonomi, maskinstyring og GPS.
 • IA-bedrift. Inngått ny IA-avtale for perioden 2014-2018. Sjukefråversoppfølging. Utarbeider oppfølgingsplanar og bidreg med å få den sjukmelde tilbake i jobb snarast råd.
 • Avtale med Stamina Hot Bedriftshelseteneste.
 • Gruppelivsforsikring, ulukke fritid og pensjonsordning.
 • Behandlingsforsikring med 24 timars vakttelefon med Hjelp 24. Inkludert i dette er 6 kiropraktorbehandlingar og 12 fysioterapibehandlingar per rullerande år, då både til behandling og førebygging.
 • Ulike velferdstiltak til tilsette, som til dømes:
  • Eige trimrom og massasjestol.
  • Leiger symjehallen i Volda kvar fredagskveld kl. 19:30 – 20:15
  • Eiga internavis ein gong i kvartalet
  • Årleg campingtur for tilsette med familie, der vi leiger naudsynt overnatting, har med 6 eigne store partytelt, samt at vi tek med eigen kokk som lagar til grillmåltid.

DET SKAL VERE TRYGT OG GODT Å JOBBE I EI BEDRIFT SOM TEK HMS PÅ ALVOR!

HMS-administrasjon i Aurstad, eksklusiv prosjektpersonell

 • HMS-leiar
 • HMS- rådgjever
 • Hovudverneombod
 • Verneombod
 • AMU

Vi arbeider prosjektrelatert. I tilegg opprettar vi difor eigen HMS-organisasjon på kvart enkelt prosjekt.