Tenester

Tunnelar, boring og sprenging

Vi tek på oss dei aller fleste oppdrag innan boring og sprenging. Alt i frå steinbrotsdrift og vegskjeringar, til små og store byggegroper. I tillegg tek vi på oss små tunnelar opp til 45 m2. Vi kan stå som hovud- eller underentreprenør sidan selskapet vår har sentralgodkjenning for bergarbeid.
I 2011 investerte selskapet i ei borremaskin CAT 336 langbom på 50 tonn, med ei rekkevidde på 18,5 meter. Med dette utstyret, samt fire andre, kan vi ta på oss dei aller fleste oppdrag innan boring og sprenging.
For berekning av bore- og ladeplanar, kapasitet, prisar og erfaring nyttar vi prosjektrapport utarbeidd av Institutt for bygg- og anleggsteknikk ved NTH/NTNU

Masseforflytting

Masseforflytting er vår kjerneverksemd og har vore det heilt sidan starten. Og vi har spesialkompetanse innan for fagfeltet. Vi har ein moderne maskinpark, med avansert og effektivt utstyr. Til transport har vi over 29 semi-lastebilar, 17 dumperar og truckar. Til opplasting har vi hjullastarar frå 65 tonn og nedover, samt over 44 gravemaskiner som er utstyrt med GPS og maskinstyring. Ein fordel med dette er at oppdrag vert utført etter presise målingar og med auka effektivitet.

Prosjektering

Vi tek på oss dei fleste oppdrag innan prosjektering for anleggstiltak og noko bygningstiltak. Selskapet har sentral godkjenning for SØK, PRO og KPR. (link til godkjenningane på nettstaden).
Til planlegging og prosjektering nyttar vi planleggingsverktøy frå Novapoint, Autocad samt Topocad, Gemeni, SharePoint og Microsoft Project.

Knusing av asfalt og steinmaterialar

Aurstad har 7 mobile knuseverk, høvevis 3 grovknuseverk og 4 finknuseverk.
Til mating av grovknuseverk nyttar vi gravemaskinene Komatsu PC 490 og CAT 336 EL. Til å mate finknuseverka og transportere ferdigvarene på sine respektive lagerdungar, nyttar vi hjullaster Volvo L180G, L 250 G og L 220 F . Hjullastarane har påmontert vekter godkjent for kjøp og sal.
Som dokumentasjon på kva vi utfører, tek vi dagleg ut vektlappar med nøyaktig spesifikasjon på mengde tonn av dei ulike fraksjonane. Tonna fører vi over på oversiktskart for kunden, med spesifisert mengde tonn pr. gradering produsert dag for dag. Dette vert nytta som fakturagrunnlag.
Med desse mobile knuseverka tilbyr vi knusing av steinmateriale over heile Sør-Norge. Vi tek på oss både større og mindre knuseoppdrag, som:

 • knusing av materiale til vegbygging
 • knusing av tilslag til asfalt og betongindustrien
 • knusing av ballastmasse
 • knusing av asfalt.

For berekning av produksjon og fraksjonsval set vi opp flytskjema der vi kan finne optimale kapasitetar for knuseverka.

Grunnarbeid

Vi kan ta på oss alle typar større grunnarbeid. I dei fleste tilfelle kan vi også ta på oss prosjektering.

Kommunalt tekninsk arbeid

Vi tek på oss både bustadfelt, og industriområde, frå første spadetak til overlevering av "nøkkelferdig" anlegg.

Rørlegging

Omtrent alle anlegg dreg med seg røyrlegging i større eller mindre målestokk.
Vi har 7 stk godkjende rørleggarar.
Ei nisje i dette fagfeltet er speil-sveising av røyr, fordelen med dette er at røyra opprettheld styrken også i skøytane. I Eiksundtunnelen vart det nytta ca. 8000 m og i Atlanterhavstunnelen ca. 5200 m av denne type røyr.

Vegbygging

Vi utfører alt frå gang-og sykkelvegar til Eurpoavegar. Vi kan stå for heile prosjekt. Vi har også fagfolk som kan leggje murar av naturstein. Grøfter ved vegen vil då blande seg med naturen, og gir området ei fin ramme.

Mudring

For mudring monterer vi på ei langstikke på 40 - 50 tonns gravemaskin. Vi har eigen lekter som maskina kan stå på for å utføre arbeidet. Det meste av mundringsarbeidet er hamner og liknande.

Betongarbeid

Vi har hatt fleire bruer og kulvertar som hovudentreprenør. Den mest kompliserte konstruksjon vi har utført som hovudentreprenør, er en 114m lang betongkulvert i T8,5 profil (67 m2 tverrsnitt), på Sandane lufthamn.

Spesialtransport

Med 4 einingar til spesialtransport tek vi på oss små og store oppdrag, for dei aller fleste maskiner og objekt.
Til flytteoppdrag har vi i dag:

 • 1 stk. delbar brønnhengarar, med utbreiddbart og forlengbart lastebord.
 • 2 ordinær svane flyttetralle med utbreiddbart lastebord.
 • 1 stk. krokbil med maskinflak.

Lekter

Vi har lekter "Eken II" med kjenneteikn LK 6206, med dimensjon 32 X 14 X 2,5m. Bruttotonnasje er på 321 tonn og byggeår er 1981. Lekteren er godkjent med farts-sertifikat.
Lekteren har på montert 2 stk. køyrelemar for på- og avkøyring av maskineri. Maksimal breidde er 4m, og køyrelemane er 15m lange.
Fribord midtskips = 1,75m Djupgang = 0,75m
Lekteren vert trekt av slepebåt med tilstrekkeleg slepekraft for lekter og last.
Lekteren kan nyttast til ulike formål:

 • Frakt av masser(Fyllmasse-sprengtstein)
 • Frakt av maskiner og utstyr
 • Lagerplass ved kai- og hamneutbygging
 • Riggplass for brakker
 • Arbeidsplattform for mobilkraner

Kraftverk/ Vassveg

Dei siste åra har vi satsa stadig meir på utbygging av kraftverk. Dette er ofte svært omfattande prosjekt. Kompleksiteten og utfordringane har vore varierande frå anlegg til anlegg.

 • Vassveg i rør frå minste til største diameter 50 cm til 2 m.
 • Tunnel i eigen regi, 300m.
 • Brakkerigg i 900m høgde utan veg eller straum. Alt riggarbeid utført med helikopter.
 • Platedam, fyllingsdamar.